Основним завданням Всеукраїнських учнівських олімпіад з іноземних мов є:
 стимулювання творчого самовдосконалення учнівської молоді;
 виявлення та розвиток обдарованих учнів і надання їм допомоги у виборі професії, залучення їх до навчання у вищих навчальних закладах області, України;
 формування творчого покоління молодих знавців іноземних мов для різних галузей суспільного життя;
 підвищення інтересу до поглибленого вивчення іноземних мов;
 підвищення рівня викладання іноземних мов, фахової підготовки учнів;
 залучення професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів закладів вищої освіти, працівників наукових закладів України до активної допомоги закладам освіти у справі поліпшення стану викладання іноземних мов і підвищення рівня знань, умінь та навичок учнівської молоді.
Виконання олімпіадних завдань потребує не тільки досконалого володіння програмовим матеріалом в обсязі підручника, а й практичного опанування учнями мовленнєвих умінь на рівні, достатньому для здійснення іншомовного спілкування чотирма видами мовленнєвої діяльності: аудіювання, читання, говоріння та письма в типових ситуаціях, оскільки олімпіада – це захід, головною метою якого є пошук та підтримка обдарованої учнівської молоді.

Англійська мова

Дієслово: стверджувальна, питальна форми дієслів в Present Perfect (Acive, Passive), Future-in-the-Past.
Модальні дієслова, модальні вирази: may, might.
Непряма мова: стверджувальні речення; накази та прохання.
Сполучники: if, when, as soon as, till, until, etc.

Німецька мова

Іменник: Іменники іншомовного походження.
Дієслово: Інфінiтивний зворот um ... zu + Infinitiv.
Прикметник: Субстантивація прикметників.
Займенник: Відносні займенники der, die, das, welche, welches.
Прислівник: Займенникові прислівники worin, darauf ...
Прийменник: Прийменники з Genitiv: außerhalb, innerhalb, während, unweit, wegen, trotz.
Речення: Підрядні означальні (Attributsätze). Підрядні речення мети (Finalsätze) зі сполучником damit

Французька мова

Пасивна форма дієслів.
Простий минулий час.
Passé simple.
Відносні складні займенники.
Відносні займенники qui, Que, dont, où.
Неозначений займенник quel-qu’un.
Простий майбутній час.
Вживання теперішнього часу після si.
Кiлькiсть переглядiв: 31